Terug                                    Menu inhoud

Voorbeeldvragen Kennis van de Nederlandse Samenleving

 

1 Wat is de hoofdstad van Nederland?   Amsterdam

2 In welke plaats staan de regeringsgebouwen?   in Den Haag

3 Wie is de 'vader des vaderlands'?   Willem van Oranje

4 Wanneer leefde de 'vader des vaderlands'?   1533 - 1584

5 Welke kleuren heeft de Nederlandse vlag?   rood wit blauw

6 Welke kleur hoort bij het Nederlands koninklijk huis?   oranje

7 Wat is de grootste stad in het noorden van Nederland?   Groningen

8 Wat is de grootste stad in het zuiden van Nederland?   Maastricht

9 In welke provincie vind je hunebedden?   in Drente

10 Wat is een hunebed?   een graf

11 Wanneer zijn de hunebedden?   3000 voor Christus

12 Hoe oud zijn de hunebedden?   3000 + 2008 is ongeveer 5000 jaar

13 In welke tijd waren de Romeinen in ons land?   47 tot ongeveer 400 na Christus

14 Welke mensen woonden toen in het gebied boven de Rijn?   de Friezen

15 Wie was Willibrord?   een Benedictijnse monnik

16 Wat wilde hij?   het christendom verspreiden

17 Wanneer leefde hij?   658 - 739 na Christus

18 Wie was de heerser(baas) van een groot deel van Europa rond 800 na chr.?   Karel de Grote

19 Waardoor is hij o.a. bekend?  

     van het invoeren van vernieuwingen op bestuurlijk- en landbouwgebied

20 Uit welke tijd komt de eerst bewaarde Nederlandse zin?   uit ongeveer 1100

21 In welke taal werden toen hoofdzakelijk de boeken geschreven?   in het Latijn

22 Wie schreven die boeken?   monniken

23 In wat voor huizen wonen monniken?   in kloosters

24 Wat betekent: "Dat is monnikenwerk"?   werk waarbij je veel geduld moet hebben

25 Hoe heet de graaf van Holland, die leefde van 1254 tot 1296?   Floris de Vijfde

26 Waarvan maakte Nederland, de naam Nederland bestond toen nog niet, deel uit

     in de tijd van de graven? van het Duitse rijk

27 Welk slot / kasteel heeft Floris de Vijfde gebouwd?   het Muidenslot

28 Bij welke grote plaats ligt dit slot / kasteel in de buurt?   bij Amsterdam

29 Wanneer is ongeveer de boekdrukkunst uitgevonden in Europa?   rond 1450

30 Waarvoor was dat belangrijk?   voor het onderwijs

31 Welke bekende humanist werd rond 1469 in Nederland geboren?   Erasmus

32 Wat betekent humanist?   iemand die streeft naar menselijkheid

33 Waar was Erasmus tegen?   tegen fanatisme en onverdraagzaamheid

34 Wat betekent 'fanatisme'?   iemand die denkt, dat alleen zijn manier van denken goed is en wat anderen denken fout is

35 Wat betekent 'onverdraagzaamheid'? geen respect voor een andere mening hebben

36 In welk jaar ontstond er een scheuring in het christendom?   1520

37 Welke twee geloven waren er vanaf die tijd?   katholieken en protestanten

38 Levenden die twee geloven in vrede met elkaar toe?   nee, ze waren elkaars vijand

39 Wie brak de band met de paus toen?   Luther

40 Wat is een paus?   hoofd van de katholieke kerk

41 Wanneer leefde Karel de Vijfde?   1500 - 1558

42 Wat was zijn land?   groot deel van Europa, zonder Frankrijk, en delen van de nieuwe wereld

43 Waarom was de Staten-Generaal van de Nederlanden niet blij met hem?   door de hoge belastingen

44 Wanneer was de beeldenstorm?   1566

45 Wat was de beeldenstorm?   protestanten maakten de kerken(beelden) van de katholieken kapot

46 Wie was de 'vader des vaderlands'?   Willem van Oranje

47 Wanneer leefde hij?   1533 - 1584

48 Hoe kwam hij aan zijn einde?   hij werd in 1584 in Delft vermoord

49 Wanneer was de tachtigjarige oorlog?   1568 - 1648

50 Waar ging deze oorlog over?   over godsdienst en te hoge belastingen

51 Welke geloven vochten tegen elkaar?   protestanten en katholieken

52 Wie was de leider van de onafhankelijkheidsbeweging?   Willem van Oranje

53 Welk huidig staatshoofd is afstammeling van hem?   koningin Beatrix

54 Wie was er door de Spaanse koning naar de Nederlanden gestuurd?   Hertog van Alva

55 Hij richtte de 'Bloedraad' op. Wat is dat?   alle protestanten werden ter dood veroordeeld

56 Wanneer heette Nederland 'Republiek der Zeven Verenigde ProvinciŽn?   1588 - 1795

57 Wie was de eerste stadhouder van de republiek?   Maurits, zoon van Willem van Oranje

58 Wat is een stadhouder?   de opperbevelhebber van de strijdkrachten  

59 Wie was de eerste raadpensionaris van de republiek?   Johan van Oldenbarneveld

60 Wat was raadpensionaris?   de belangrijkste man van de republiek

61 Wanneer was het 12 jarig bestand?   1609 - 1621

62 Welke probleem ontstond tussen Maurits en Johan van Oldenbarneveld?  

    Maurits wilde doorvechten en Johan van Barneveld niet

63 Wie werd in 1619 onthoofd?   Johan van Oldenbarneveld

64 Wat was de eerste multinational in de wereldgeschiedenis?   de Verenigde Oostindische Compagnie

65 Wanneer bestond de Verenigde Oostindische Compagnie?   1602 - 1799

66 Waar verdiende de V.O.C. geld mee?   met handel en scheepvaart (met oorlogschepen)

67 Wie versloeg de Spaanse zilvervloot?   Piet Heyn

68 Wanneer begon het inpolderen in Nederland?   in de tijd van Floris de Vijfde

69 En het grote inpolderen ?   vanaf 1612

70 Van welke stad werd een grachtengordel aangelegd tussen 1613 en 1662?   Amsterdam

71 Wie moest het land uitvluchten nadat Johan van Oldenbarneveld was onthoofd?   filosoof Hugo de Groot

72 Waar zat hij gevangen?   in Slot Loevestein

73 Hoe ontsnapte hij?   via een boekenkist

74 Wanneer verscheen de Statenbijbel?   in 1637

75 Wat was hier bijzonder aan?   de eerste bijbel in het Nederlands

76 Wanneer was de Gouden Eeuw?   1585 - 1670

77 Welke bekende schilders waren er tussen 1630 en 1650 ?   Rembrandt en Jan Steen

78 Wie waren de beroemde kaartenmakers uit die tijd?   Willem Janszoon Blaeu en zijn zoon Joan

79 Wie was de beste admiraal in die tijd?   Michiel de Ruyter

80 Wanneer leefde hij?   1607 - 1676

81 Waar was de filosoof Spinoza naar op zoek?   naar de waarheid (alles was relatief)

82 Wie werden door het volk vermoord in 1672?   gebroeders De Witt

83 Wie waren zij?   Johan de Witt was raadpensionaris en Cornelis de Wit was een belangrijke regent

84 Hoe werd 1672 genoemd?   het Rampjaar

85 Waarom?   oorlog met alle omringende landen

86 Wanneer was de transatlantische slavenhandel?   vanaf ongeveer 1637 tot 1863

87 Voor hoeveel procent was het aandeel van de Nederlanders daarin?   5,5 %

88 Waartegen kwamen de Patriotten in opstand?   tegen het grote verschil tussen arm en rijk

89 Wanneer was dat?   1780 (-1795)

90 Wanneer leefde Napoleon Bonaparte?   1769 - 1821

91 Wanneer heette Nederland de Bataafse Republiek?   1795 - 1806

92 Wanneer waren BelgiŽ, Nederland en Luxemburg een koninkrijk?   1815 - 1830/40

93 Wie was toen koning?   koning Willem 1

94 Was hij een democratische koning?   nee, hij was een absolute vorst

95 Wanneer was de Belgische opstand?   1830

96 Waar kwam in Nederland de eerste spoorlijn?   tussen Amsterdam en Haarlem

97 Wanneer was dat?   1839

98 Vanaf wanneer heeft Nederland een democratische grondwet?   vanaf 1848

99 Wie was de man achter deze grondwet?   Thorbecke

100 Welk boek gaat over de mistoestanden in Nederlands-IndiŽ in de 19e eeuw?   Max Havelaar

101 Wie schreef dat boek?   Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli

102 Wanneer leefde hij?   1820 - 1887

103 Noem een bekende Nederlandse kunstenaar uit die tijd?   Vincent van Gogh

104 Wanneer leefde hij?   1853 - 1890

105 Welke vrouw kwam voor de vrouwenrechten op rond 1900?   Aletta Jacobs

106 Wanneer was de Eerst Wereld Oorlog?   1914 - 1918

107 Deed Nederland mee met deze oorlog?   Nee, Nederland was neutraal.

108 Waar kwamen toen veel vluchtelingen vandaan?   uit BelgiŽ

109 Wanneer waren de crisisjaren?   1929 - 1940

110  Wanneer was de Tweede Wereld Oorlog?   1940 - 1945

111 Wie veroverde toen Nederland?   Duitsland

112 Wie waren voor de Duitsers in Nederland?   de nationaal-socialisten

113 Wie droegen tijdens de oorlog een gele ster op hun kleren?   de Joden

114 Waar gaat het Dagboek van Anne Frank over?   wat zij meemaakte terwijl zij onder was gedoken

115 Door wie werd Nederland bevrijd?   door Canadezen, Amerikanen, Engelsen en Polen

116 Wanneer werd IndonesiŽ onafhankelijk?   1949

117 Van wie is de Algemene Ouderdoms Wet afkomstig?   van Willem Drees

118 Wanneer was de laatste grote watersnood?   1953

119 Welk medium heeft na de oorlog grote maatschappelijke gevolgen gehad?   de televisie

120 Welke bekende kinderboekenschrijfster stak op een humoristische manier de draak met de

       burgerlijkheid?   Annie M.G. Schmidt

121 Wat zijn bekende kinderboeken van haar?   Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet

122 Wanneer werd Suriname onafhankelijk?   in 1975

123 Met welk drama kreeg het Nederlandse leger te maken in 1995?   Srebrenica

124 Welk deel van het koninkrijk der Nederlanden ligt buiten Europa?   de Nederlandse Antillen

125 Hoeveel mensen wonen er in Nederland met een buitenlandse achtergrond?   ruim 1,5 miljoen  

 

                                    Terug                                    Menu inhoud